Kontakt

Max Philipp Schmid
E-Mail

Vertrieb Single Chanal Videos / Distribution singel chanel videos:
Videoart.ch
Büro für Videokunstangelegenheiten / office for videoart
Postfach 1526 / CH-4800 Zofingen
T +41 (0)62 797 77 01 / F +41 (0)62 797 52 82
www.videoart.ch
E-Mail